Browsing Tag

ผลการประชุมองค์กรหลัก

ผลการประชุมองค์กรหลัก ครั้งที่ 23/2560

ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมประชุมองค์กรหลัก ครั้งที่ ๒๓/๒๕๖๐ โดยมี นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในที่ประชุม เมื่อวันอังคารที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ๕ ชั้น ๑…