Browsing Tag

ปฏิรูปการศึกษา

“ธีระเกียรติ” พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ…

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ พบปะกับคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา ในการประชุมครั้งแรก เมื่อวันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมกำแหง พลางกูร อาคาร 56 ปี…