Browsing Tag

ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี

“ณมน” นั่งผอ.หญิงคนแรก ของสมศ.

ประธานบอร์ดสมศ. เผย “รศ.ดร.ณมน จีรังสุวรรณ” ผอ.หญิงคนแรกของสมศ. เชื่อมีความรู้ความสามารถ น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ บริหารงานแก้ปัญหาสมศ.ได้ ศ.พิเศษ  ดร.มณฑล  สงวนเสริมศรี อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ในฐานะประธานกรรมการบริหาร…