บันทึก Logbook ง่ายนิดเดียว ไม่ยากเท่าที่คิด !! (ตอนที่1)

9,666

สวัสดีครับวันนี้ครูหน่องออนไลน์ มีข้อมูลดีๆ จากเพจ TrainKru by LearnEd ที่จะมาสอนการบันทึก Logbook ที่จะต้องใช้ประกอบในการขอเลื่อนวิทยฐานะ ซึ่งคุณครูหลายๆคน กังวลกันครับ (รวมทั้งผมด้วยครับที่กังวล ฮาาา T^T) จะมีวิธีการอย่างไร ไปชมกันครับ ทางครูหน่องออนไลน์ก็ต้องขอขอบพระคุณเพจ TrainKru by LearnEd  ด้วยนะครับ ที่ได้อนุญาตให้นำข้อมูลมาเผยแพร่ต่อได้ ขอบพระคุณมากๆครับผม ซึ่งข้อมูลที่ได้มาเยอะมากๆ ขอเขียนเป็น 2 ตอนนะครับ

Logbook ง่ายนิดเดียว ไม่ยากเท่าที่คิด !! (ตอนที่1)

 

ดาวน์โหลดโปรแกรม : LogbookTeacher

********************************************************************************************

ขออธิบายเพื่อเพิ่มความเข้าใจสักหน่อยก่อนนะคร้าบบ !! “การคำนวณวันของ Logbook และ การประเมินผลงานคุณครู” ครูต้องได้รับการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน และด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ อย่างต่อเนื่องทุกปี ดังนี้

1) ให้ครูจัดทำรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตามแบบรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ สายงานการสอน รายปีการศึกษา (วฐ.2) เสนอ ผอ. ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง

2) ให้ ผอ. ประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของครู เป็นระยะเวลา 5 ปีการศึกษา ภาคเรียนละ 1 ครั้ง โดยในการประเมินภาคเรียนที่ 1 เป็นการประเมินเพื่อให้คำแนะนำและพัฒนา และการประเมินภาคเรียนที่ 2 ให้ประเมินในภาพรวมทั้งปี ถ้ามีการประเมินทุกตัวชี้วัดและผลการประเมินผ่านเกณฑ์ตามที่กำหนดสามารถนำผลการประเมินดังกล่าวไปขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะได้

3) ผอ.สรุปผลการประเมินให้ครูทราบ ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง กรณีที่ครูไม่เห็นด้วยกับผลการประเมินนั้น ให้เปิดโอกาสให้ได้ปรึกษาและชี้แจง หาก ผอ. พิจารณาแล้วเห็นว่าผลการประเมินถูกต้องตรงตามความเป็นจริงแล้ว แต่ผู้นั้นมีความเห็นไม่สอดคล้องกับผอ. ให้ผอ.แจ้งไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบผลการประเมินของปีการศึกษานั้น และเมื่อได้ข้อยุติเป็นประการใดให้ถือ เป็นอันสิ้นสุด

ผมเป็น ผอ. ต้องทำไรบ้าง ?

1) ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์

2) ให้สรุปผลการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ขอในแต่ละปีการศึกษา รวม 5 ปีการศึกษา ตามที่ผู้ขอรายงานตามแบบรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งครู รายปีการศึกษา (วฐ.2) และบันทึกลงในแบบสรุปผลการตรวจสอบและประเมิน ตำแหน่งครู รวม 5 ปีการศึกษา (วฐ.3)

3) ส่งเอกสารหลักฐานตามที่กำหนดไว้ในวิธีการและแบบสรุปผลการประเมินตามวิธีการพร้อมทั้งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือส่วนราชการ แล้วแต่กรณี

ความหมายรายการในแผ่นงาน (sheet) ในโปรแกรม LogbookTeacher

1) ข้อมูลส่วนบุคคล เป็นแผ่นงานที่ใช้สำหรับบันทึกข้อมูลส่วนตัวครู เช่น ชื่อ นามสกุล เลขที่บัตรประชาชน ตำแหน่งเลขที่ ตำแหน่ง วิทยฐานะ และเงินเดือนในปัจจุบัน วันที่เริ่มดำรงตำแหน่งวิทยฐานะ ฯลฯ

2) การมอบหมายงานสอน เป็นแผ่นงานที่ใช้สำหรับบันทึกการมอบหมายงานสอนตามตารางสอน หรือการสอนตามโครงการ แผนงานต่างๆ ซึ่งครูจะต้องบันทึกด้วยตนเองทุกครั้งที่ได้รับมอบหมายจากผอ.

3) ชั่วโมงสอนตามตารางสอน เป็นแผ่นงานที่ใช้สำหรับบันทึกชั่วโมงที่สอนจริง ที่ครูจะต้องบันทึกทุกสัปดาห์ หลังจากที่ได้ปฏิบัติหน้าที่สอนเรียบร้อยแล้ว

4) งานสนับสนุนการเรียนรู้ เป็นแผ่นงานที่ใช้สำหรับบันทึกชั่วโมงการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานสนับสนุนการเรียนรู้ต่างๆ ที่ครูจะต้องบันทึกหลังจากได้ดำเนินการแล้วเสร็จ

5) งานตอบสนองนโยบายและจุดเน้น เป็นแผ่นงานที่ใช้สำหรับบันทึกชั่วโมงการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานตอบสนองนโยบายและจุดเน้น ที่ครูจะต้องบันทึกตามที่ได้รับมอบหมายและดำเนินการแล้วเสร็จ

6) การพัฒนาตนเอง เป็นแผ่นงานที่ใช้สำหรับบันทึกการพัฒนาตนเองตามหลักสูตรที่ ก.ค.ศ. กำหนด ซึ่งต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานการสอน
(ว21/2560) โดยที่ครูนำผลการพัฒนามาบันทึกด้วยตนเองหลังจากที่ได้ผ่านการพัฒนาแล้ว

7) PLC เป็นแผ่นงานที่ใช้สำหรับบันทึกการจัดกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) โดยครูจากการทำกิจกรรม PLC ในแต่ละครั้งมาบันทึกลงตามรายการที่กำหนด

8) ผลการประเมิน 5 ปี เป็นแผ่นงานที่ใช้สำหรับบันทึกการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน และด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ ซึ่งผู้บริหารเป็นผู้นำผลการประเมินในแต่ละปีการศึกษาของผู้รับการประเมินมาบันทึกลงในตารางตามรายการที่กำหนด

9) สรุป Logbook เป็นแผ่นงานที่ใช้สำหรับสรุปผลการตรวจสอบคุณสมบัติสำหรับการขอมีหรือ เลื่อนวิทยฐานะในเบื้องต้น ผู้รับการประเมินสามารถดูผลการสรุปเบื้องต้น ทั้งในรายปีและภาพรวมว่ามีคุณสมบัติตาม ว21/2560 หรือไม่

บอกเลยว่า ผอ.มีบทบาทและสำคัญมากๆ ผอ.ต้องรับรองข้อมูลตามรายการต่างในโปรแกรม Logbook (แผ่นที่ 1,2,3,4,5,6,7) และอืนๆอีกมากตามภาพด้านล่างเลยครับ

ขยายความเพิ่มนะครับครู !!! การใช้งานโปรแกรม LogbookTeacher กระบวนการบริหารจัดการ Logbook จะแบ่งออกเป็น 2 ระยะ

ระยะที่ 1

เป็นการใช้โปรแกรมในระยะที่เริ่มประกาศใช้เกณฑ์ฯ ซึ่งสำนักงาน ก.ค.ศ. ยังไม่ได้พัฒนาระบบการบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน (Logbook) ผ่าน Server จึงกำหนดกระบวนการบริหารจัดการระบบการบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน (Logbook) เอาไว้ตามนี้ครับครู 

“ภาคเรียนที่ 1”

***ครูขอแฟ้มข้อมูล (File) LogbookTeacher จากหน่วยงานต้นสังกัด แล้วเปลี่ยนชื่อแฟ้มข้อมูลให้มีรูปแบบของชื่อแฟ้มข้อมูลดังนี้ “LTeacher -เลข 13 หลัก-ชื่อ-นามสกุล” ตัวอย่างเช่น “LTeacher-1234567891234-เทรนครู-ร่วมเคียงข้าง” มีหน้าที่บันทึกข้อมูลลงในระบบการบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน (Logbook) อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง พร้อมกับจัดเก็บหลักฐานต่างๆ ไว้ให้เป็นระบบ เพื่อให้ ผอ.ได้ตรวจสอบและรับรองข้อมูล เมื่อครบภาคเรียนที่ 1 แล้ว ให้ครูนำแฟ้มข้อมูลที่ได้บันทึกพร้อมหลักฐานเสนอ ผอ. ที่สังกัดอยู่ในปัจจุบันเพื่อทำการตรวจสอบ

***เมื่อ ผอ.ตรวจสอบพบว่ารายการเอกสารหลักฐานตรงกับรายการที่บันทึก ผอ.จะคลิกรับรองข้อมูลในแฟ้มข้อมูลแล้วทำการสำเนาแฟ้มข้อมูลไว้ที่สถานศึกษาที่ผู้ขอรับการประเมินสังกัดอยู่และให้อยู่ในความดูแลของผอ. โดยตั้งชื่อแฟ้มข้อมูลดังนี้ “LTeacher -เลข 13 หลัก-ชื่อ-นามสกุล-ปีการศึกษา-ภาคเรียน” ตัวอย่างเช่น “LTeacher-1234567891234-เทรนครู-ร่วมเคียงข้าง-2560-1” และส่งคืนไฟล์ที่รับรองแล้วให้กับครู เพื่อให้ครูใช้แฟ้มข้อมูลนั้นในการบันทึกภาคเรียนที่ 2 ต่อไป

***โดยครูดำเนินการเหมือนกับภาคเรียนที่ 1 และเมื่อสิ้นสุดภาคเรียนที่ 2 ให้นำแฟ้มข้อมูลและหลักฐานในภาคเรียนที่ 2 นี้เสนอผอ. เพื่อทำการตรวจสอบอีกครั้ง เมื่อตรวจสอบแล้วพบว่ารายการเอกสารหลักฐานตรงกับรายการที่บันทึก ผอ.จะทำการสำเนาแฟ้มข้อมูลไว้เป็นแฟ้มข้อมูลที่ 2 เก็บไว้ในสถานศึกษา โดยตั้งชื่อใหม่ว่า “LTeacher-1234567891234-เทรนครู-ร่วมเคียงข้าง-2560-2” ครูจะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆ

***ภาคเรียนละ 1 แฟ้มข้อมูล เมื่อครบ 5 ปีจะมีทั้งหมด 10 แฟ้มข้อมูล หากการพัฒนาระบบการบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน (Logbook) ผ่าน Server ยังไม่แล้วเสร็จ หากผู้ขอรับการประเมินประสงค์จะขอรับการประเมินเพื่อมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ให้ ผอ.นำแฟ้มข้อมูลพร้อมหลักฐานทั้งหมดนี้ไปประกอบการพิจารณาขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะตาม ว21/2560 ต่อไป หากครูมีการย้ายสถานศึกษาให้ ผอ.ต้นทางสำเนาแฟ้มข้อมูลที่สถานศึกษาจัดเก็บไว้ทั้งหมดส่งให้ผอ.ปลายทาง ตามแผนภาพด้านบนครับครู

ระยะที่ 2

เมื่อมีการพัฒนาระบบการบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน (Logbook) ผ่าน Server แล้ว จะมีวิธีการใช้งาน ตามนี้ครับ

1) กลุ่มสถานศึกษาที่ระบบ IT ไม่พร้อม ให้ทำการบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน (Logbook) เหมือนในระยะที่ 1 และเมื่อครูจะขอรับการประเมินวิทยฐานะให้ ผอ. สำเนาแฟ้มข้อมูลพร้อมหลักฐานทั้งหมด จัดส่งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในสังกัดเพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่ทำการอัพโหลดเข้าสู่ระบบต่อไป

2) กลุ่มสถานศึกษาที่ระบบ IT พร้อม ให้ ผอ.ดำเนินการนำสำเนาแฟ้มข้อมูลพร้อมหลักฐานทั้งหมดของครูในสถานศึกษาอัพโหลดเข้าสู่ระบบการบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน (Logbook) ผ่าน Server หลังจากนั้นครูบันทึกข้อมูลการปฏิบัติงานลงในระบบการบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน (Logbook) ผ่าน Server ได้โดยตรง โดยบันทึกสัปดาห์ละไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง สำหรับการตรวจสอบรับรองการบันทึกข้อมูลการปฏิบัติงานของครูให้ครูทำบันทึกพร้อมหลักฐานเสนอ ผอ.ที่ผู้ขอรับการประเมินสังกัดอยู่ ให้ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลการบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน

ครูท่านไหนยังงงอยู่ ให้ทำตามหน้านี้ไปเรื่อยๆนะครับครู !! เริ่มจากครูตั้งชื่อโปรแกรมใหม่ LTeacher – เลข 13 หลัก – ชื่อ – นามสกุล ทำเสร็จแล้วก็คลิกๆ เข้าโปรแกรมกันได้เลยครับ

ก่อนอื่นให้ครูตรวจสอบแฟ้มข้อมูล LogbookTeacher ในแผ่นงานที่ 9 ที่ชื่อว่า “สรุป Logbook” ว่ามีรูปแบบดังภาพที่ 1 หรือภาพที่ 2

1.หากเป็นดังภาพที่ 1 ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปได้เลย

2.หากเป็นดังภาพที่ 2 ให้แก้ไขตามภาพถัดไป

การตั้งค่าในระบบปฏิบัติการ ก่อนการใช้งานโปรแกรม LogbookTeacher ตามนี้ครับ

กรณีที่เครื่องของครูใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ให้ปรับค่าภูมิภาคและภาษา (Region and Language) ก่อน คลิกปุ่มเริ่มต้น (Start) ตามรูปหมายเลข 1

– พิมพ์คำว่า ภูมิภาค (region) ตามรูปในหมายเลข 2

– คลิกเมาส์ที่ปุ่มภูมิภาคและภาษา (Region and Language) ตามรูปหมายเลข 3

** คลิกตามภาพครับครู

******************************************************************************************************

ติดตามต่อกันได้ที่ บันทึก Logbook ง่ายนิดเดียว ไม่ยากเท่าที่คิด !! (ตอนที่2) ครับ

ดาวน์โหลดโปรแกรม : LogbookTeacher

Facebook Comments
Source TrainKru by LearnEd