Monthly Archives

November 2019

ราชกิจจาฯ ประกาศข้อบังคับคุรุสภา ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ฉบับล่าสุด

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 มีใจความสรุปว่า โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2559…

แจกฟรี !! สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชา วิทยาการคำนวณ ระดับชั้นประถมศึกษา “วิทยาการคำนวณ…

ครูหน่องออนไลน์ สวัสดีครับ หายหน้าหายตากันไปนานเลยครับ สำหรับข่าวสารจาก ครูหน่องออนไลน์ เพราะผมเองมีภาระกิจเดินทางไปอบรมบ่อยมาก และกลับมาก็ได้ส่งกิจกรรมโครงงานคอมพิวเตอร์ ประเภทซอฟแวร์ เข้าร่วมแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 69 ประจำปี…