สรุปสาระสำคัญ การประชุมเรื่อง การจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์โรคติดเชื้อ COVID-19 ครั้งที่ 2 (7 พ.ค. 63)

886

สรุปสาระสำคัญ การประชุมเรื่อง การจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์โรคติดเชื้อ COVID-19 ครั้งที่ 2 (7 พ.ค. 63)

ส่วนที่ 1 ท่านอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการ กพฐ. กล่าวโดยสรุป

โรงเรียนสามารถดำเนินการได้ 3 ทาง

1. เปิดทำการสอนได้ตามปกติ ทำการขออนุญาต “ศบค.จังหวัด” เป็นผู้เห็นชอบ

2. เรียนทางไกลเต็มรูปแบบ

3. สามารถผสมผสานได้

โดยสุดท้ายโรงเรียนสามารถออกแบบเองได้ พร้อมสอนได้จริง ตามบริบทพื้นที่ เน้นว่า “ส่วนกลางทำหน้าที่สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนเท่านั้น”

4. การประเมินผลระดับชาติยังมีการดำเนินการอยู่

5. ปฏิทินการจัดการศึกษาปรับเปลี่ยนแค่ปี 2563 เท่านั้น หลังจากนี้เข้าสู่ภาวะปกติเช่นเดิม

6. ทั้ง สพฐ. และ สพท. งดกิจกรรมที่ไม่จำเป็น เน้นการจัดการเรียนการสอนของนักเรียนเป็นสำคัญ

ส่วนที่ 2 ท่านสนิท แย้มเกสร รองเลขาธิการ กพฐ.

1. มาตรการต่าง ๆ ของโรงเรียนเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนกับการแพร่เชื้อโรคโคโรน่า 2019
อาหารกลางวัน และนมโรงเรียน

2. นักเรียนต้องได้ดื่มนมทุกวัน แนวทางการบริหารจัดการให้โรงเรียนหารือกับท้องถิ่นในการจัดการให้สอดคล้องกับบริบท

3. อาหารกลางวันแจ้งเป็นหนังสือราชการ มาถึงโรงเรียนแล้ว

ส่วนที่ 3 ท่านรองวัฒนาพร ระงับทุกข์ รองเลขาธิการ กพฐ.

1. ที่มาของการเรียนผ่านทางไกล “ต้องการให้นักเรียนได้เรียนรู้ตามหลักสูตร”

2. การดำเนินงานทางวิชาการของโรงเรียน

3. ที่นักเรียนต้องเรียนDLTVอยู่ที่บ้าน เพราะสถานการณ์เปลี่ยนไป ให้โรงเรียนทำความเข้าใจกับผู้ปกครองด้วย ในแนวทางการจัดการเรียนการสอน

4. ประถมศึกษา สอน 5 กลุ่มสาระ ประกอบด้วย ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และบูรณาการ

5. ครูสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพื่อเตรียมการเรียนการสอนวันที่ 18 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2563 ได้ที่ www.dltv.ac.th

6. การจัดการเรียนการสอนทางไกลในครั้งนี้เป็นโอกาสดีที่จะเป็นการทดลอง “วิธีการจัดการสอนแบบใหม่ ๆ ให้โรงเรียน เพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนระเบียบทางวิชาการ เพราะในอนาคตเราเลี่ยงการเรียนออนไลน์ไม่ได้แน่นอน นี่คือการทดลองที่ดี”

ส่วนที่ 4 นายกวินเกียรติ นนท์พละ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

1. รายละเอียดเชิงระบบ โรงเรียนสามารถเลือกใช้ได้ตามเหมาะสม

1.1 On Site

1.2 On Air

1.3 Online

2. ภารกิจของ ผอ.โรงเรียน ผอ.โรงเรียนดำเนินการจัดระบบการบริหารจัดการที่เหมาะสมให้ได้ และแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปได้ก่อน นอกเหนือความสามารถให้แจ้ง สพท. เพื่อช่วยแก้ปัญหาต่อไป

2.1 บริหารจัดการแนวทางต่าง ๆ

2.2 บริหารจัดการภารกิจประจำวัน

2.3 รายงานผลการดำเนินการทันทีสัปดาห์ละ 1 ครั้ง

3. ภารกิจของครู

3.1 ศึกษาแนวทางการเรียนการสอนตาม DLTV

3.2 จัดทำใบงาน

3.3 สร้างความเข้าใจ ข้อตกลง กับ ผปค. ในการช่วยเหลือดูแลนักเรียน

3.4 นัดหมายวันเวลาพบปะนักเรียน

4. สำรวจข้อมูลผู้ปกครอง ทาง สพฐ. จะจัดสรรกล่องรับสัญญาณไปให้ (เท่าที่จำเป็นและขาดแคลนจริง)

รวมไฟล์ประชุมภาคเช้า : https://drive.google.com/open…

ขอบคุณข้อมูล : สรุปโดยทีมงาน เพจ TheTeacher

Facebook Comments
Source เพจ The Teacher