ประธานชมรมครู กทม.ออนไลน์ ขอเรียกร้อง รมว.ศธ. ยกเลิก Logbook เพราะสวนทางกับ การพัฒนานักเรียน !!

549

จากการที่ประธานชมรมครูสังกัดกรุงเทพมหานครออนไลน์ นายไกรทอง กล้าแข็ง ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟสบุ๊กส่วนตัว ไกรทอง กล้าแข็ง โดยมีการระบุข้อความไว้ว่า เรียนท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ขอให้ยกเลิก Logbook เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2561 เวลา 12.02 นาฬิกานั้น ทางเว็บไซต์ ครูหน่องออนไลน์ ได้สอบถามไปยังเจ้าตัว โดยประธานชมรมครูสังกัดกรุงเทพมหานครออนไลน์ นายไกรทอง กล้าแข็ง ได้ให้สัมภาษณ์ว่า “ เรื่องที่ผมโพสต์นั้น เป็นปัญหาของครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ แต่เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาซึ่งส่งผลกระทบต่อส่วนได้เสียของคนในชาติ ดังนั้น จึงเป็นเรื่องของส่วนรวมและประโยชน์สาธารณะ ไม่ใช่เรื่องของใครคนใดคนหนึ่ง เพราะว่าผมได้รับข้อมูลและได้รับทราบจากคุณครูสังกัดกระทรวงศึกษาธิการว่า ท่านมีความลำบากเดือดร้อนกันมากในเรื่องของการกรอกข้อมูลลงใน Logbook เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะ ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 21 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560

แต่เมื่อคุณครูได้ดำเนินการไปแล้ว พบว่ามีความยุ่งยาก จนนำไปสู่การสะท้อนว่าเป็นการสร้างภาระที่ไปกระทบต่องานสอน ซึ่งครูควรมีเวลาไปออกแบบหรือวางแผนวิธีการสอน หรือการสร้างนวัตกรรม เตรียมหรือผลิตสื่อ เตรียมการสอน ลงมือทุ่มเทให้กับการสอน ตรวจสอบงานของนักเรียน เมื่อพบปัญหาจึงวางแผนแนวทางการแก้ปัญหาและพัฒนานักเรียน

ตรงกันข้าม ที่พบคือ กลับต้องไปคอยกรอกข้อมูล Logbook ผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์ เมื่อกรอกเสร็จแล้ว ต้องมีการส่งเอกสารไปที่เขตอีก ซึ่งงานเอกสารยังมีอยู่จำนวนมากเหมือนเดิม สิ่งที่เพิ่มเติมขึ้นมาคือการต้องเตรียมข้อมูลและนั่งหน้าจอคอมพิวเตอร์เพื่อกรอกบันทึกข้อมูลใน Logbook โดยที่ไม่ได้ช่วยลดภาระงานของครูแต่อย่างใด แต่เป็นการแยกธรรมชาติของงานที่ต้องอยู่กับนักเรียนเพื่อแก้ไขและพัฒนานักเรียน อันมีหลักฐานปรากฏอยู่ในแผนการสอนอยู่แล้ว และวงจรคุณภาพการเรียนการสอนนี้ ก็ปรากฏอยู่ในการนิเทศติดตามของผู้บริหารโรงเรียนและหรือฝ่ายวิชาการโรงเรียน หรือการประกันคุณภาพภายในที่มีมาตรฐานและตัวบ่งชี้หรือตัวชี้วัดต่าง ๆ อยู่แล้ว (SAR) สิ่งที่สะท้อนคุณภาพจึงไม่ได้อยู่ที่ร่องรอยจากการบันทึกข้อมูลลงใน Logbook แต่คุณภาพคือความเข้มแข็งในระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาว่าได้ทำกันจริง ส่วนการประเมินวิทยฐานะหากเป็นไปได้ควรใช้หลักเกณฑ์เดิมคือ ว 17/2552 เพียงแค่เน้นนวัตกรรมหรือผลงานทางวิชาการของครูที่นำไปใช้กับนักเรียนว่าใช้ได้จริงหรือไม่เพียงใด หรือหากกระทรวงศึกษาฯ ไม่ใช้หลักเกณฑ์เดิมแต่อาจเป็นหลักเกณฑ์ใหม่ก็ควรมาจากการพัฒนาขึ้นจากหลักเกณฑ์เดิม ไม่กระโดดข้ามมากหรือทำให้เกิดความเหลื่อมกันมากไปจากเดิม

แต่ในปัจจุบันหลักเกณฑ์ตาม ว 21 กลับไปเพิ่มภาระงานที่คุณครูท่านสะท้อนจากสภาพจริงแล้วว่า เป็นรูปแบบการทำงานที่แยกงานออกจากงานสอน เสมือนไม่ได้บ่งชี้ว่าการบันทึก Logbook นั้น ได้เป็นร่องรอยของคุณภาพได้จริง

อีกประการหนึ่งก็คือ PLC ซึ่ง PLC นี้ ท่านศาสตราจารย์ ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์ ประธานมนตรีปฏิรูปการศึกษาภาคประชาชน เคยให้สัมภาษณ์ในรายการ “สามัคคีประชาชน” ของสถานีโทรทัศน์สยามไทยอัพเดต ที่ผมได้ไปร่วมในรายการด้วย เพื่อการนำเสนอเอกสารการปฏิรูปการศึกษาภาคประชาชนผ่านรายการโทรทัศน์ และท่านยังได้แสดงข้อความในกลุ่มไลน์สนามปฏิรูป โดยสรุปได้ว่า นักวิชาการบ้านเราชอบเอาของนอกมาใช้ ชอบเห่อตามฝรั่ง ไม่ว่าจะเป็น Storyline, Backward Design, Flipped Classroom, BBL, STEM, หรือแม้แต่ PLC สิ่งเหล่านี้เป็นหวัดวิชาการ เหมือนกับว่าฝรั่งแพร่หวัดอะไรมา นักวิชาการไทยก็ขาดภูมิคุ้มกันและรับเชื้อหวัดมาอย่างง่ายได้ เหมือนไฟไหม้ฟาง ตรงนี้เองเมื่อมองย้อนหลังจึงทำให้เห็นว่าเป็นไปตามที่ท่านกล่าวจริง ๆ

ดังนั้น ผมเห็นว่ายังมีเวลาที่จะยกเลิกการใช้ Logbook ได้ทัน หากเห็นถูกต้องว่าเป็นการเพิ่มภาระงานที่ลดคุณภาพการสอนลง โดยก่อนการประกาศใช้หลักเกณฑ์ตาม ว 21 เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 ซึ่งมีคุณครูของกระทรวงศึกษาฯ ไปยื่นหนังสือต่อคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ที่มีท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธาน  และมีท่านที่ปรึกษารัฐมนตรีเป็นผู้รับหนังสือในครั้งนั้น (ต้องขอขอบคุณท่านเป็นอย่างมากมา ณ ที่นี้) เพื่อขอให้พิจารณาในร่างหลักเกณฑ์ที่จะประกาศใช้และหรือขอให้เกิดการเยียวยาผู้ที่จะกระทบจากการที่จะประกาศใช้หลักเกณฑ์ตาม ว 21 จนนำมาสู่การมีเงื่อนไขและกรอบระยะเวลาตามที่ ก.ค.ศ.ได้กำหนดมาแล้วนั้น ช่วงนั้นอยู่ในระหว่างกระบวนการจัดทำคำสั่งทางปกครอง ผมเองเป็นผู้ที่ร่วมดำเนินการและร่วมให้กำลังใจอยู่ฟากหลัง เพราะได้รับการติดต่อจากคุณครูกระทรวงศึกษาฯ ท่านหนึ่ง ให้ช่วยร่วมดูแลอยู่ห่าง ๆ ในเรื่องนี้ และในขณะปัจจุบันการประกาศใช้หลักเกณฑ์ของ ว 21 เมื่อใช้แล้วมีเสียงสะท้อนว่าวัดคุณภาพได้จริงหรือไม่ หรือว่าเป็นการสร้างภาระงานที่เพิ่มขึ้นมาโดยที่ครูไม่มีเวลาสอนอย่างเต็มที่หรือไม่ ไม่ว่าจะเป็นคูปองครู PLC หรือแม้แต่ Logbook จึงเป็นเรื่องที่ผู้มีอำนาจโดย ก.ค.ศ.ที่มีท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธาน อาจควรต้องยกเลิกหลักเกณฑ์ของ ว 21 ทั้งหมดด้วยซ้ำไปหรือไม่ ”

ประธานชมรมครูสังกัดกรุงเทพมหานครออนไลน์ กล่าว

สำหรับเรื่องนี้ก็คงต้องคอยดูกันต่อไปครับว่า บทความนี้จะสะท้อนไปถึงท่าน รมว.ศธ. ได้จริงๆ ตามที่คุณครูทุกท่านคาดหวังไว้หรือไม่ ?? เราต้องช่วยกันแชร์คนละโพสต์ครับ เพื่อบทความนี้จะได้เป็นบทสะท้อน จากครูไทยส่งไปถึง รมว.ศธ. ให้เร็วที่สุด

ที่มาบทความโดย :  นายไกรทอง กล้าแข็ง ประธานชมรมครูสังกัดกรุงเทพมหานครออนไลน์
เรียบเรียงบทความโดย : นายไกรทอง กล้าแข็ง ประธานชมรมครูสังกัดกรุงเทพมหานครออนไลน์  /  เพจ ครูหน่องออนไลน์

Facebook Comments
Source ไกรทอง กล้าแข็ง

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save

You cannot copy content of this page