บันทึก Logbook ง่ายนิดเดียว ไม่ยากเท่าที่คิด !! (ตอนที่2)

4,663

สวัสดีครับ หลังจากที่เราได้ไปเรียนรู้กับ บันทึก Logbook ง่ายนิดเดียว ไม่ยากเท่าที่คิด !! (ตอนที่1) กันไปแล้ว ตอนนี้เรามาอ่านตอนที่ 2 กันได้เลยครับผม !! และต้องขอขอบคุณข้อมูลจาก TrainKru by LearnEd อีกครั้งนะครับ

บันทึก Logbook ง่ายนิดเดียว ไม่ยากเท่าที่คิด !! (ตอนที่2)
ดาวน์โหลดโปรแกรม : LogbookTeacher

********************************************************************************************

กรณีที่เครื่องของท่านใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 10

ให้ปรับค่าภูมิภาคและภาษา (Region and Language) ดังนี้

– คลิกปุ่มเริ่มต้น (Start) ตามรูปหมายเลข 1 
– คลิกปุ่มตั้งค่า (Settings) ตามรูปในหมายเลข 2
– เมื่อปรากฏหน้าต่าง Windows Settings ให้คลิกเมาส์ที่ “Time & language” 

เมื่อคลิก Icon Time & language จะปรากฏหน้าต่าง Date & time ให้เลื่อนเมาส์ลงมาที่ล่างสุด และคลิกเมาส์ที่ “Change date and time formats”

เมื่อปรากฏหน้าต่าง Change date and time formats ให้ตั้งค่าดังนี้

• First day of week: เลือก “Sunday” ตามรูปหมายเลข 1

• Short date: เลือก “dd-MMM-yy” ตามรูปหมายเลข 2

• Long date: เลือก “dddd, MMMM , yyyy” ตามรูปหมายเลข 3

• Short time: เลือก “H:mm tt” ตามรูปหมายเลข 4

• Long time: เลือก “h:mm:ss tt” ตามรูปหมายเลข 5

ตรวจสอบข้อมูลก่อนเลยครับครูที่หน้า 9 

หากข้อมูลถูกต้องไม่ต้องแก้ไขใดๆจะขึ้นตามหน้านี้นะคะ 

แสดงผลสรุปผลการตรวจสอบคุณสมบัติฯ 

1.แสดงผลตรวจสอบระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง

2.แสดงผลตรวจสอบระยะเวลาการปฏิบัติงาน

3.แสดงผลตรวจสอบการอบรมและพัฒนาตนเอง(ด้านองค์ประกอบ)

4.แสดงผลตรวจสอบการอบรมและพัฒนาตนเอง(ด้านชั่วโมงอบรมและพัฒนาตนเอง)

5.แสดงผลตรวจสอบเวลาที่ใช้ในการพัฒนา PLC

6.แสดงผลตรวจสอบผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน

7.แสดงผลตรวจสอบความเกี่ยวข้องกับวิชาที่ขอประเมินกับวิชาที่สอน (กรณีวิทยฐานเชี่ยวชาญ/เชี่ยวชาญพิเศษ)

ข้อควรระวังในการบันทึก Logbook นะครับ อยากให้ครูระวังมากๆนะครับ จะได้ไม่เสียเวลาในการกลับไปแก้ไขครับ!!

วิธีการบันทึกข้อมูลในแผ่นงานที่ 1 : ครูต้องบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลของตนเอง
ในแต่ละรายการตามนี้ครับ

1) รายการชื่อ-นามสกุล บันทึกข้อมูลลงในช่องสีเหลือง ซึ่งเป็นข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ นามสกุล เลขที่บัตรประชาชน ของครู โดยคลิกเมาส์ด้านซ้ายในช่องสีเหลืองแล้วพิมพ์ข้อความลงในช่อง ตามภาพครับ

2) รายการตำแหน่ง วิทยฐานะและเงินเดือนของครูบันทึกข้อมูลลงในช่องสีเหลืองซึ่งเป็นข้อมูลเกี่ยวกับ ตำแหน่งปัจจุบัน เลขที่ตำแหน่ง วิทยฐานะ วันที่ได้รับวิทยฐานะ และเงินเดือน โดยคลิกเมาส์ด้านซ้ายในช่องสีเหลืองแล้วพิมพ์ข้อความลงในช่อง ตามภาพครับ

– รายการวิทยฐานะ จะเป็นในรูปแบบของรายการให้เลือก โดยคลิกเมาส์ด้านซ้ายที่ปุ่ม ? จะปรากฏรายการให้เลือก ให้คลิกเมาส์ด้านซ้ายเลือกรายการ ตามภาพครับ

3) รายการชื่อสถานศึกษาที่ครูปฏิบัติหน้าที่อยู่ในปัจจุบัน ครูบันทึกข้อมูลลงในช่องสีเหลืองซึ่งเป็นข้อมูลเกี่ยวกับชื่อสถานศึกษา ตำบล อำเภอ จังหวัด และรหัสไปรษณีย์ ของครูปฏิบัติหน้าที่อยู่ในปัจจุบัน (กรณีในปีถัดไปมีการย้ายสถานศึกษาให้แก้ไขข้อมูลในส่วนนี้) โดยคลิกเมาส์ด้านซ้ายในช่องสีเหลืองแล้วพิมพ์ข้อความลงในช่อง ตามภาพครับ

4) รายการสังกัด หน่วยงาน ครูบันทึกสังกัด/หน่วยงานในช่องสีเหลืองตามที่ครูสังกัดอยู่ ตามภาพครับ

– รายการสังกัด จะเป็นในรูปแบบของรายการให้เลือก โดยคลิกเมาส์ด้านซ้ายที่ปุ่ม ? จะปรากฏรายการให้เลือก ให้คลิกเมาส์ด้านซ้ายเลือกรายการ ตามภาพครับ

– รายการหน่วยงาน จะเป็นในรูปแบบของรายการให้เลือก โดยคลิกเมาส์ด้านซ้ายที่ปุ่ม ? จะปรากฏรายการให้เลือก ให้คลิกเมาส์ด้านซ้ายเลือกรายการ

5) ในรายการโปรแกรมจะทำการประมวลผลอัตโนมัติ โดยจะอ้างอิงจากวิทยฐานะปัจจุบัน

6) รายการสังกัด ระดับการศึกษา กลุ่มสาระที่สอน/สาขาวิชาที่สอน/วิชาที่สอน ชั่วโมงสอนขั้นต่ำ ครูบันทึกข้อมูลของสังกัดลงในช่องสีฟ้า และบันทึกข้อมูล ระดับการศึกษา กลุ่มสาระที่สอน/สาขาวิชาที่สอน/วิชาที่สอน ลงในช่องสีเหลือง ส่วนของชั่วโมงสอนขั้นต่ำโปรแกรมจะประมวลผลอัตโนมัติโดยอ้างอิงจากหลักเกณฑ์และวิธีการให้ครู ตำแหน่งครูมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ

– รายการสังกัด จะเป็นในรูปแบบของรายการให้เลือก โดยคลิกเมาส์ด้านซ้ายที่ปุ่ม ? จะปรากฏรายการให้เลือก ให้คลิกเมาส์ด้านซ้ายเลือกรายการ ตามภาพครับ

– รายการระดับการศึกษา จะเป็นในรูปแบบของรายการให้เลือก โดยคลิกเมาส์ด้านซ้ายที่ปุ่ม ? จะปรากฏรายการให้เลือก ให้คลิกเมาส์ด้านซ้ายเลือกรายการ ตามภาพครับ

– รายการกลุ่มสาระที่สอน/สาขาวิชาที่สอน/วิชาที่สอน จะเป็นในรูปแบบของรายการให้เลือก โดยคลิกเมาส์ด้านซ้ายที่ปุ่ม ? จะปรากฏรายการให้เลือก ให้คลิกเมาส์ด้านซ้ายเลือกรายการ ตามภาพครับ

แผ่นงานที่ 2 : ครูต้องบันทึกการมอบหมายงานสอนด้วยตนเองใน แต่ละรายการดังนี้ 

1.คลิกที่ครูบันทึก

2 บันทึกในช่องสีเหลืองเพื่อบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับ NO (ลำดับที่) ปีการศึกษา/ปีงบประมาณ

3 ภาคเรียน

4 รายการหน่วยงานการศึกษาจะเป็นในรูปแบบของรายการให้เลือก โดยคลิกเมาส์ด้านซ้ายที่ปุ่ม ? จะปรากฏรายการให้เลือก ให้คลิกเมาส์ด้านซ้ายเลือกรายการ ตามภาพครับ

5.บันทึกในช่องสีเหลืองเพื่อบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับ ชื่อสถานศึกษา

6.ระดับการศึกษาที่สอน

7.กลุ่มสาระที่สอน

8.สาขาวิชาที่สอน/วิชาที่สอน

9.วิชาที่สอน/วิชาที่อบรม

10.จำนวนคาบต่อสัปดาห์/หลักสูตร

11.การรับรองของ ผอ.สถานศึกษา คลิกถูกต้อง หรือ ไม่ถูกต้อง

แผ่นงานที่ 3 : ครูต้องบันทึกภาระงานสอน (ชั่วโมงสอนในชั้นเรียน)
เป็นประจำทุกสัปดาห์ด้วยตนเองในแต่ละรายการดังนี้ 

1.บันทึกในช่องสีเหลืองเพื่อบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับ ปีการศึกษา/ปีงบประมาณ

2.ภาคเรียนที่

3.สัปดาห์ที่

4.วัน เดือน ปี ของสัปดาห์ (วันแรก/วันสุดท้าย) โดยคลิกเมาส์ด้านซ้ายในช่องสีเหลือง แล้วพิมพ์ข้อความลงในช่อง ดังภาพ

5. บันทึกในช่องสีเหลืองเพื่อบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับ กลุ่มสาระที่สอน/สาขาวิชาที่สอน/วิชาที่สอน

6.ชื่อวิชาที่สอน
**ในกรณีที่ได้รับมอบหมายให้สอนมากกว่า 1 รายวิชาให้บันทึกในบรรทัดต่อไปเพิ่มเติมไปจนกว่าจะครบทุกรายวิชา เช่นได้รับมอบหมายให้สอน 3 รายวิชา จะต้องบันทึกข้อมูล 3 บรรทัด ดังภาพ

7.รหัสวิชา ใช้สำหรับประเมินวิทยฐานะ จำนวนคาบ และลักษณะการสอน โดยคลิกเมาส์ด้านซ้ายในช่องสีเหลืองแล้วพิมพ์ข้อความลงในช่อง ดังภาพ

8.รายการเกี่ยวข้องกับการขอวิทยฐานะเชี่ยวชาญ/เชี่ยวชาญพิเศษ หากเป็นการ ขอวิทยฐานะเชี่ยวชาญและเชี่ยวชาญพิเศษ ระบบจะตรวจสอบว่ามีการสอนในรายวิชาที่ขอผลงาน ทางวิชาการ ดังภาพ

9.จำนวนคาบหลักสูตร

10.หน่วยเวลาที่ใช้ต่อคาบหลักสูตร

11.หน่วยนับเวลาที่ใช้

12.รายการลักษณะการสอนจะเป็นในรูปแบบของรายการให้เลือก โดยคลิกเมาส์ด้านซ้ายที่ปุ่? จะปรากฏรายการให้เลือก ให้คลิกเมาส์ด้านซ้ายเลือกรายการ ดังภาพ

13.การรับรองของผอ.ที่ครบ 1 ภาคเรียนแล้ว ให้ ผอ.ทำการตรวจสอบว่าข้อมูลมีความถูกต้อง จึงดำเนินการเลือกจาก “ไม่ถูกต้อง” เป็น “ถูกต้อง” ดังภาพ

14.จากการบันทึกข้อมูลจะปรากฏรหัสเอกสารสำหรับตรวจสอบ ซึ่งเป็นรหัสสำหรับ ให้ครูใช้กำหนดชื่อในเอกสารที่จะต้องให้ ผอ.ตรวจสอบเมื่อครบ 1 ภาคเรียน โดยครูสามารถนำชื่อ (รหัส) เอกสารนี้ไปทำเป็นสลิปติดแนบเอกสารต้นฉบับที่ให้ ผอ. ไว้ตรวจสอบ

15.หมายเหตุ (กรณี ชม.สอนน้อยกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำ) ให้แนบหลักฐาน

แผ่นงานที่ 4 ผู้ขอรับการประเมินต้องบันทึกภาระงานสอน (จำนวนชั่วโมงสนับสนุน การเรียนรู้)
ด้วยตนเองในแต่ละรายการดังนี้ 

1) บันทึกในช่องสีเหลืองเพื่อบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับ ปีการศึกษา

2) ภาคเรียนที่

3) สัปดาห์ที่

4) วัน เดือน ปี ของสัปดาห์ (วันแรก/วันสุดท้าย)

5) รายการงานสนับสนุน

6) จำนวนชั่วโมง โดยคลิกเมาส์ด้านซ้ายในช่องสีเหลืองแล้วพิมพ์ข้อความลงในช่อง ดังภาพ

7) ผอ.หลังจากที่ครบ 1 ภาคเรียนแล้ว ให้ผอ.ทำการตรวจสอบว่าข้อมูลมีความถูกต้อง จึงดำเนินการเลือกจาก “ไม่ถูกต้อง” เป็น “ถูกต้อง” ดังภาพ

8) จากการบันทึกข้อมูลจะปรากฏรหัสในช่องแนบไฟล์ ซึ่งเป็นรหัสสำหรับให้ครูใช้กำหนดชื่อในเอกสารที่จะต้องให้ผอ.ตรวจสอบเมื่อครบ 1 ภาคเรียน โดยครูสามารถนำชื่อ (รหัส) เอกสารนี้ไปทำเป็นสลิปติดแนบเอกสารต้นฉบับที่ให้ผอ.ไว้ตรวจสอบ

แผ่นงานที่ 5 : ครูต้องบันทึกภาระงานสอน (งานตอบสนองนโยบายและจุดเน้น) ด้วยตนเอง
ในแต่ละรายการตามด้านล่างนี้นะครับ

1) บันทึกในช่องสีเหลืองเพื่อบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับ ปีการศึกษา

2) ภาคเรียนที่

3) สัปดาห์ที่

4) วัน เดือน ปี ของสัปดาห์ (วันแรก/วันสุดท้าย)

5) รายการงานตอบสนองนโยบายและจุดเน้น

6) จำนวนชั่วโมง โดยคลิกเมาส์ด้านซ้ายในช่องสีเหลืองแล้วพิมพ์ข้อความลงในช่อง ดังภาพ

7) ในส่วนของ ผอ. หลังจากที่ครบ 1 ภาคเรียนแล้ว ให้ ผอ.ทำการตรวจสอบว่าข้อมูลมีความถูกต้อง จึงดำเนินการเลือกจาก “ไม่ถูกต้อง” เป็น “ถูกต้อง” ดังภาพ

8) จากการบันทึกข้อมูลจะปรากฏรหัสเอกสารสำหรับตรวจสอบ ซึ่งเป็นรหัสสำหรับให้ ครูกำหนดชื่อในเอกสารที่จะต้องให้ผอ.ตรวจสอบเมื่อครบ 1 ภาคเรียน โดยครูสามารถนำชื่อ (รหัส) เอกสารนี้ไปทำเป็นสลิปติดแนบเอกสารต้นฉบับที่ให้ผอ.ไว้ตรวจสอบ

แผ่นงานที่ 6 : ครูต้องบันทึกการพัฒนาตามที่ ก.ค.ศ. กำหนดของตนเอง
ในทุกรายการตามนี้ครับ

1) บันทึกในช่องสีเหลืองเพื่อบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับ วัน เดือน ปี ที่บันทึก

2) หลักสูตร (ชื่อหลักสูตร)

3) รหัสหลักสูตร

4) องค์ประกอบการพัฒนา (ความรู้/ทักษะ/ความเป็นครู) โดยคลิกเมาส์ด้านซ้ายในช่องสีเหลืองแล้วพิมพ์ข้อความลงในช่อง ดังภาพ รายการองค์ประกอบการพัฒนา (ความรู้)

5) ทักษะ

6) ความเป็นครู
*** จะเป็นในรูปแบบของรายการให้เลือก โดยคลิกเมาส์ด้านซ้ายที่ปุ่ม ? จะปรากฏรายการให้เลือก ให้คลิกเมาส์ด้านซ้ายเลือกรายการ ดังภาพ 

7) จำนวนชั่วโมงที่อบรมในหลักสูตร

8) วัน เดือน ปี ที่เริ่มพัฒนา

9) ระยะเวลาที่เข้ารับการอบรม (จำนวนวัน)

10) ผลการพัฒนา โดยคลิกเมาส์ด้านซ้ายในช่องสีเหลืองแล้วพิมพ์ข้อความลงในช่องรายการผลการพัฒนา จะเป็นในรูปแบบของรายการให้เลือก โดยคลิกเมาส์ด้านซ้ายที่ปุ่ม ? จะปรากฏรายการให้เลือก ให้คลิกเมาส์ด้านซ้ายเลือกรายการ ดังภาพ

11) จากการบันทึกข้อมูลจะปรากฏรหัสเอกสารสำหรับตรวจสอบ ซึ่งเป็นรหัสสำหรับ ให้ครูใช้กำหนดชื่อในเอกสารที่จะต้องให้ ผอ.ตรวจสอบ เมื่อครบ 1 ภาคเรียน โดยครูสามารถนำชื่อ (รหัส) เอกสารนี้ไปทำเป็นสลิปติดแนบเอกสารต้นฉบับที่ให้ ผอ.ไว้ตรวจสอบ

12) ในส่วนของ ผอ. หลังจากที่ครบ 1 ภาคเรียนแล้ว ให้ ผอ.ทำการตรวจสอบว่าใช้เป็นคุณสมบัติตาม ว21/2560 เรียบร้อยแล้ว ให้เลือกจาก “ไม่ได้” เป็น “ได้” ดังภาพ

แผ่นงานที่ 7 : ครูต้องบันทึกชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ (PLC) ด้วยตนเองในแต่ละรายการตามนี้นะครับ 

1) บันทึกในช่องสีเหลืองเพื่อบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับ ชื่อกลุ่มกิจกรรม

2) จำนวนสมาชิก

3) ชื่อกิจกรรม

4) ครั้งที่

5) วัน เดือน ปี ที่จัดกิจกรรม

6) ภาคเรียนที่

7) ปีการศึกษา

8) จำนวนชั่วโมง

9) บทบาท

10) จำนวนสมาชิกที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

11) ประเด็น

12) สาเหตุ

13) ความรู้/หลักการที่นำมาใช้

14) กิจกรรมที่ทำ

15) ผลที่ได้จากกิจกรรม

16) การนำผลที่ได้ไปใช้

17) อื่นๆ

18) จากการบันทึกข้อมูลจะปรากฏรหัส
เอกสารสำหรับตรวจสอบ ซึ่งเป็นรหัสสำหรับให้ครูใช้กำหนดชื่อในเอกสารที่จะต้องให้ผอ.ตรวจสอบ เมื่อครบ 1 ภาคเรียน โดยครูสามารถนำชื่อ (รหัส) เอกสารนี้ไปทำเป็นสลิปติดแนบเอกสารต้นฉบับที่ให้ผอ.ไว้ตรวจสอบ

19) ในส่วนของ ผอ. หลังจากที่ครบ 1 ภาคเรียนแล้ว ให้ ผอ.ทำการตรวจสอบว่าข้อมูลมีความถูกต้อง จึงดำเนินการเลือกจาก “ไม่ถูกต้อง” เป็น “ถูกต้อง” ดังภาพ

แผ่นงานที่ 8 : เมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา

ผอ.จะมีการบันทึกการประเมินตาม ว21/2560 ผอ.จะเป็นผู้บันทึกการสรุปผลรายปีการศึกษาในช่องสีน้ำเงิน 

**รายการผลการประเมิน จะเป็นในรูปแบบของรายการให้เลือก โดยคลิกเมาส์ด้านซ้ายที่ปุ่ม จะปรากฏรายการให้เลือก ให้คลิกเมาส์ด้านซ้ายเลือกรายการ ดังภาพ

**สำหรับกรณีที่ 5 ปีแล้วได้ผลการประเมินไม่ผ่าน 3 ครั้ง ให้ดำเนินการบันทึกต่อในแผ่นงานที่ 9 ถ้ามีการประเมินครบ 3 ครั้ง แผ่นงานที่ 9 ก็ไม่ต้องมีการบันทึก ในส่วนของการบันทึกจะมีลักษณะเดียวกับแผ่นงานที่ 8

ขอบคุณที่มาของข้อมูลดีๆ ที่อนุญาตให้ผมนำมาลงเว็บไซต์ได้

อย่าลืมติดตามเพจ TrainKru by LearnEd ด้วยนะครับ

Facebook Comments
Source TrainKru by LearnEd

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save

You cannot copy content of this page