Browsing Tag

เปิดรับนักเรียนก่อนวัยเรียนอายุ 3 ปี

มอบ ศธจ. จัดสรร การรับเด็กอนุบาล

ปลัดศธ.มอบศธจ. แกนหลักประสานงานกำหนดขอบเขต จัดสรรการรับเด็กก่อนวัยเรียน ย้ำพยายามรักษาสัดส่วนการรับเดิมเอาไว้ สพฐ.พัฒนาครู จัดการเรียนการสอนเชิงวิชาการ ตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 มาตรา 54 …