Browsing Tag

สพฐ. แจ้งปฏิทินการซื้อหนังสือเรียน ประจำปีการศึกษา 2563

สพฐ.แจ้งปฏิทิน การซื้อหนังสือเรียน ประจำปีการศึกษา 2563

ด้วยสำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดทำปฏิทินการดำเนินงานเกี่ยวกับการเลือก การใช้ และการจัดซื้อหนังสือเรียน ตามโครงการขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษา…