Browsing Tag

ราชกิจจานุเบกษา

ราชกิจจาฯ ประกาศข้อบังคับคุรุสภา ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ฉบับล่าสุด

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 มีใจความสรุปว่า โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2559…