12 องค์กรผู้ร่วมก่อตั้งโครงการผู้นำเพื่อการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน (CONNEXT ED) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 3

333
เมื่อวันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2560 ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 12 องค์กรผู้ร่วมก่อตั้งโครงการ CONNEXT ED โดยได้รับเกียรติจากหม่อมหลวงปริยดา ดิศกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะผู้แทนหัวหน้าทีมภาครัฐ โครงการสานพลังประชารัฐ ด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ และคุณศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหารเครือเจริญโภคภัณฑ์ และประธานคณะกรรมการบริหาร บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น ในฐานะหัวหน้าทีมภาคเอกชน ร่วมเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการผู้นำเพื่อการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน (CONNEXT ED) ครั้งที่ 3 ซึ่งได้รับเมตตาจากพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี ประธานมูลนิธิวิมุตตยาลัย มาร่วมแสดงธรรมเทศนาพิเศษ หัวข้อ “เบิกบานกับการรับใช้เพื่อนมนุษย์” สะท้อนคุณค่าของการทำหน้าที่เพื่อสังคมของผู้นำรุ่นใหม่ (School Partners)
ม.ล.ปริยดา ดิศกุล กล่าวว่า การประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนทักษะและเสริมองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์อย่างต่อเนื่องให้แก่ School Partners ของ 12 องค์กรผู้ร่วมก่อตั้งโครงการ CONNEXT ED กว่า 600 คน โดยการประชุมครั้งนี้มุ่งเน้นให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการนำแผนพัฒนาที่ได้รับการอนุมัติไปใช้ปฏิบัติจริงให้เกิดความสำเร็จในโรงเรียนประชารัฐทั่วประเทศ รวมถึงวิธีการใช้สื่อและอุปกรณ์ต่าง ๆ ซึ่งจะเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาของนักเรียนในโรงเรียนประชารัฐ ตลอดจนเปิดโอกาสให้ผู้นำรุ่นใหม่ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแบ่งปันประสบการณ์ เตรียมพร้อมก้าวเป็น “ผู้นำ” อย่างแท้จริง
โดยการประชุมครั้งนี้ มีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ตลอดจนผู้บริหารจาก 12 องค์กรผู้ก่อตั้ง ได้แก่ บมจ.ธนาคารกรุงเทพ บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ กลุ่มเซ็นทรัล บมจ. ซีพี ออลล์ บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร กลุ่มมิตรผล บมจ.ปตท. บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ บมจ.ไทย ยูเนี่ยนกรุ๊ป และบมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น รวมทั้งอาสาสมัคร 600 คน ซึ่งได้ลงพื้นที่ช่วยโรงเรียนที่เป็น School Partner คนละ 3-4 โรงเรียนกว่า 2,000 โรงเรียน เข้าร่วมงานด้วย
Facebook Comments
Source กระทรวงศึกษาธิการ