สพฐ.แจ้งปฏิทิน การซื้อหนังสือเรียน ประจำปีการศึกษา 2563

8,371

ด้วยสำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดทำปฏิทินการดำเนินงานเกี่ยวกับการเลือก การใช้ และการจัดซื้อหนังสือเรียน ตามโครงการขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษา และการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ ปีการศึกษา 2563 โดยกำหนดระยะเวลาการเผยแพร่บัญชีกำหนดสื่อการเรียนรู้สำหรับเลือกใช้ในสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และปรับปรุงเพิ่มเติม 2560 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทางเว็บไซต์สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (http://academic.obec.go.th/textbook/web) และเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (http://www.obec.go.th) ปีการศึกษา 2563 จำนวน 2 รอบ ดังนี้

รอบที่ 1 วันที่ 31 มกราคม 2563

รอบที่ 2 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563

และกำหนดให้สถานศึกษาจัดซื้อหนังสือเรียนให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 2 มีนาคม 2563 รวมทั้งให้ร้านค้า
ส่งหนังสือเรียนถึงสถานศึกษาภายในวันที่ 20 เมษายน 2563

ดาวน์โหลดไฟล์ : แนวทางการดําเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา 2563 (ปฏิทินการซื้อหนังสือเรียน ประจำปีการศึกษา 2563)

Facebook Comments
Source สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน