สพฐ.แจ้งปฏิทิน การซื้อหนังสือเรียน ประจำปีการศึกษา 2562

4,264

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดทำปฏิทินการดำเนินงานเกี่ยวกับการเลือก การใช้ และการจัดซื้อหนังสือเรียน ตามโครงการขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษา และการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยกำหนดระยะเวลาการเผยแพร่บัญชีกำหนดสื่อการเรียนรู้สำหรับเลือกใช้ในสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ทางเว็บไซต์สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (http://academic.obec.go.th/textbook/web) และเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (http://www.obec.go.th) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จำนวน ๒ รอบ ดังนี้

รอบที่ ๑ วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒

รอบที่ ๒ วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

และกำหนดให้สถานศึกษาจัดซื้อหนังสือเรียนให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๒ รวมทั้งให้ร้านค้า
ส่งหนังสือเรียนถึงสถานศึกษาภายในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒

ดาวน์โหลดไฟล์ : ปฏิทินการซื้อหนังสือเรียน ประจำปีการศึกษา 2562

Facebook Comments
Source สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา