ผลประชุมองค์กรหลัก 19/2560

89

ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการสภาการศึกษา ในฐานะโฆษกกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยผลการประชุมองค์กรหลัก ครั้งที่ 19/2560 เมื่อวันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2560 โดย นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม

ดร.กมล รอดคล้าย กล่าวว่า ที่ประชุมได้รับทราบข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

● การต่อยอดองค์ความรู้จากการประกวดแข่งขัน

นายกรัฐมนตรีเห็นว่าจากการที่นักเรียนนักศึกษา ได้รับรางวัลการประกวดแข่งขันรายการต่าง ๆ มาอย่างมากมาย  เพื่อเป็นการต่อยอดองค์ความรู้ สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมเหล่านั้น จึงขอให้กระทรวงศึกษาธิการประสานเชื่อมต่อกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขยายผล เช่น ร่วมมือกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในด้านสิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร์ เป็นต้น

นอกจากนี้ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ ได้เสนอให้มีการเชื่อมโยงสู่ความร่วมมือตามนโยบายโครงการประชารัฐด้วย เพื่อพัฒนาต่อยอดสิ่งประดิษฐ์ไปในเชิงพาณิชย์

ทั้งยังได้มีแนวคิดที่จะนำงบประมาณเหลือจ่ายของหน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยเฉพาะสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ไปใช้สนับสนุนกิจกรรมหรือโครงการตามที่สถานศึกษาหรือหน่วยงานดูแลเด็กในพื้นที่เสนอขอขึ้นมา โดยยึดเด็กเป็นฐาน ไม่ว่าจะเป็นโครงการโรงเรียนคุณธรรม, ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์, การติวรายบุคคล, Peer Tutoring (เพื่อนช่วยสอนเพื่อน), การกีฬา เป็นต้น เพื่อให้งบประมาณลงไปถึงตัวเด็กและสนองตอบความต้องการของพื้นที่อย่างแท้จริง


การดูแลความปลอดภัยในสถานศึกษา

ดร.กมล รอดคล้าย กล่าวว่า ขณะนี้บ้านเมืองต้องเผชิญกับภัยธรรมชาติและสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง จึงขอให้กระทรวงศึกษาธิการเฝ้าติดตาม เตรียมการ ดูแลสถานศึกษาและส่วนราชการให้สามารถรับมือกับอุบัติภัยทางธรรมชาติที่อาจจะเกิดขึ้น

รวมทั้งสถานการณ์ที่ไม่อาจคาดคิด เช่น อัคคีภัย เหตุระเบิด เป็นต้น และขอให้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) เตรียมความพร้อมเพื่อให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาและประชาชนที่ประสบเหตุอย่างทันท่วงที ซึ่งที่ผ่านมานักเรียนนักศึกษาอาชีวะก็สามารถดำเนินการได้ดีและเป็นที่ชื่นชมของสังคมอยู่แล้ว

ทั้งนี้ รมว.ศึกษาธิการ ได้มอบ พล.ท.โกศล ประทุมชาติ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กำกับดูแลและให้คำแนะนำในเรื่องนี้เป็นการเฉพาะด้วย


เน้นจัดกิจกรรม/โครงการที่ส่งผลโดยตรงต่อผู้เรียนและประชาชน

นายกรัฐมนตรีได้ขอให้กระทรวงศึกษาธิการปรับกระบวนการทำงาน โดยเน้นกิจกรรมหรือโครงการที่ส่งผลลัพธ์และเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนและประชาชนมากขึ้น เช่น โครงการ “ฝึกอบรมระยะสั้นฐานสมรรถนะ” (Education to Employment: Vocational Boot Camp), การอบรมพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (Boot Camp), แอพพลิเคชั่น Echo English หรือแม้แต่โรงเรียนคุณธรรม มิใช่มีแต่จำนวนโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ แต่ต้องจัดกิจกรรมที่สร้างเสริมคุณลักษณะของผู้เรียนได้จริง รวมถึงการดึงผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม ตลอดจนมีการติดตามประเมินผลที่เกิดขึ้นด้วย

ทั้งนี้ นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้รายงานให้ที่ประชุมรับทราบด้วยว่า ได้เตรียมหารือกับผู้แทนองค์กรหลักในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ สำหรับสถานศึกษาทุกสังกัด ส่วนกิจกรรมเพื่อประชาชนนั้น จะหารือร่วมกับคณะทำงานของโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด) เพื่อให้การจัดกิจกรรมเข้าถึงประชาชนได้มากที่สุด รวมทั้งวางแผนการสื่อสารประชาสัมพันธ์ในวงกว้างอีกด้วย

Facebook Comments
Source กระทรวงศึกษาธิการ