“ธีระเกียรติ” พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ พบปะหารือกับคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา

237

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ พบปะกับคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา ในการประชุมครั้งแรก เมื่อวันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมกำแหง พลางกูร อาคาร 56 ปี สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ กล่าวว่า ผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการต้องการมาพบปะกับคณะกรรมการชุดนี้ เพื่อทำความรู้จักกับผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้คร่ำหวอดด้านการศึกษาจากทั่วประเทศ พร้อมเป็นตัวเชื่อมกับทุกภาคส่วนของกระทรวงศึกษาธิการ ถือเป็นวันประวัติศาสตร์ของวงการศึกษายุคใหม่ และเป็นผลการดำเนินงานที่สำคัญของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ก่อให้เกิดคณะกรรมการอิสระ ซึ่งมีอำนาจ หน้าที่ ความรับผิดชอบ และมีเป้าหมายที่ชัดเจนตามที่รัฐธรรมนูญกำหนด

ในนามกระทรวงศึกษาธิการ ผู้บริหารทุกคนมีความยินดีและพร้อมที่จะสนับสนุนภารกิจของคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษาอย่างเต็มที่ ทั้งในเรื่องของการให้ข้อมูล การให้ความร่วมมือ และปฏิบัติตามข้อเสนอแนะต่าง ๆ และเชื่อมั่นว่าคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษาสามารถทำงานได้ทันตามเวลาที่รัฐธรรมนูญกำหนด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกองทุนเพื่อการศึกษา เด็กปฐมวัย การผลิตและพัฒนาครู ตลอดจนการปรับปรุงกฎหมายต่าง ๆ

ศ.กิตติคุณจรัส สุวรรณเวลา ประธานคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา กล่าวว่า ขอขอบคุณรัฐบาลที่ให้ความไว้วางใจและให้โอกาสทำหน้าที่นี้ ซึ่งเล็งเห็นแล้วว่าคนไทยและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีความพยายามที่จะปรับปรุงการศึกษาให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น โดยเฉพาะในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการที่ได้มีการปฏิรูปการศึกษาที่มีความก้าวหน้าไปมาก แต่อาจจะยังไม่ถึงเป้าหมาย จึงเป็นอีกเรื่องที่จะต้องช่วยกันขบคิดต่อไปว่าจะปรับแก้อย่างไร เพื่อนำมาใช้ประโยชน์กับการทำงานของคณะกรรมการชุดนี้ และเชื่อว่าประเทศไทยยังมีโอกาสที่ดีอีกมากในหลายเรื่อง หนึ่งในนั้นคือการศึกษา แต่ต้องอาศัยการทำงาน อาศัยการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้งานเดินหน้าลุล่วงตามเป้าหมายโดยลำดับ

ในส่วนขององค์ประกอบคณะกรรมการ ล้วนเป็นบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ ความคิด และประสบการณ์ด้านการศึกษาในหลากหลายสาขา ทั้งนักวิชาการ ครูบนเขาบนดอย นักคิด นักปฏิบัติด้านกฎหมาย นักพัฒนา ผู้ดูแลคนพิการ เป็นต้น เชื่อว่าทุกคนมีความมุ่งมั่นที่จะทำงานให้บรรลุผลตามเป้าหมายและระยะเวลาที่กำหนด แม้จะเป็นระยะเวลาที่สั้นและเป้าหมายอยู่ค่อนข้างไกล แต่ก็จะพยายาม

โดยในเบื้องต้นจะทำงานด้วยการพึ่งพาข้อมูล ความคิดเห็น และรายงานที่มีอยู่แล้วในแหล่งต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาด้านคุณภาพและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาเป็นลำดับต้น ๆ ควบคู่กับการนำศาสตร์พระราชาในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงพระราชทานไว้หลากหลายประการ รวมทั้งความเป็นไทย มาเป็น “พลังในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน” ให้มีความก้าวหน้าต่อไป

องค์ประกอบและหน้าที่
ของคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่ 30 พฤษภาคม 2560 ได้เห็นชอบตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอ แต่งตั้งคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา จำนวน 25 ราย ดังนี้

ศาสตราจารย์กิตติคุณจรัส สุวรรณเวลา เป็นประธานกรรมการ โดยคณะกรรมการประกอบด้วย นางกอบกุล อาภากร ณ อยุธยา นายไกรยส ภัทราวาท รองศาสตราจารย์จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ รองศาสตราจารย์ชัยยุทธ ปัญญสวัสดิ์สุทธิ์ นางชุตินาฏ วงศ์สุบรรณ รองศาสตราจารย์ดารณี อุทัยรัตนกิจ นายตวง อันทะไชย รองศาสตราจารย์ธิติพันธุ์ เชื้อบุญชัย รองศาสตราจารย์ทิศนา แขมมณี รองศาสตราจารย์นิชรา เรืองดารกานนท์ รองศาสตราจารย์นภดล ร่มโพธิ์ นายปกรณ์ นิลประพันธ์ นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล นางเพชรชุดา เกษประยูร นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร นางภัทรียา สุมะโน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุวดี นาคะผดุงรัตน์ นางเรียม สิงห์ทร ศาสตราจารย์วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รองศาสตราจารย์ศิริเดช สุชีวะ นายศุภชัย เจียรวนนท์ นายอนุสรณ์ แสงนิ่มนวล โดยมีสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) ทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการฯ

หน้าที่ของคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา คือ

  1. ศึกษาและเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อกำหนดนโยบาย แนวทาง และหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการดำเนินการให้เด็กเล็กได้รับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ให้สมกับวัยโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย
  2. ศึกษาและเสนอแนะกลไก และระบบการผลิต คัดกรอง และพัฒนาผู้ปกรอบวิชาชีพครูและอาจารย์ ให้ได้ผู้มีจิตวิญญาณของความเป็นครู มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง ได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับความสามารถและประสิทธิภาพในการสอน รวมทั้งมีกลไกสร้างระบบคุณธรรมในการบริหารงานบุคคลของผู้ประกอบวิชาชีพครู ต่อคณะรัฐมนตรี
  3. ศึกษาและเสนอแนะแนวทาง หลักเกณฑ์และวิธีการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนทุกระดับ เพื่อให้ผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนได้ตามความถนัด ต่อคณะรัฐมนตรี
  4. ศึกษาและเสนอแนะแนวทาง หลักเกณฑ์และวิธีการปรับปรุงโครงสร้างของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปการศึกษา โดยสอดคล้องกันทั้งในระดับชาติและระดับพื้นที่ ต่อคณะรัฐมนตรี
  5. ร่างกฎหมายเพื่อจัดตั้งกองทุนเพื่อใช้ในการช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในการศึกษา เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู ตามมาตรา 54 วรรคหกของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี
  6. เรียกให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง หรือแสดงความคิดเห็นประกอบการพิจารณา
  7. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงาน เพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ ตามที่มอบหมาย
  8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย

 

Facebook Comments
Source กระทรวงศึกษาธิการ

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save

You cannot copy content of this page